Συναντήσεις

Ενημέρωση απο το Γραφείο Βρυξελλών για Προσκλήσεις

Ενημέρωση σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση σε τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.

Διεύθυνση γραφείου : RueJoseph II 106, Brussels, 1000
ηλεκ. ταχυδρομείο: brussels.office[@]pta.gov.gr 

Προσκλήσεις

Πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία (Ι3).

Η Επιτροπή προκήρυξε την πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία (Ι3). Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 570 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εμπορικής αξιοποίησης και της επέκτασης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης. Το μέσο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας με ισχυρή διάσταση συνοχής, καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του προϋπολογισμού του θα διατεθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Το I3 θα στηρίξει τις εταιρικές σχέσεις ερευνητών, επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων διοικήσεων για τον προσδιορισμό

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2022

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ για το 2022, μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2022. Με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, το Erasmus+ θα συνεχίσει να παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, περιόδους πρακτικής άσκησης, μαθητείας και ανταλλαγές προσωπικού και έργα διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Εκτός από τη γενική πρόσκληση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που θα δρομολογηθούν χωριστά, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6180

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022. Η πρόσκληση αυτή παρέχει στους νέους διάφορες ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε σχέδια που θα τους εμπνεύσουν και θα τους ενδυναμώσουν, με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης στην πράξη. Με τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε δράσεις αλληλεγγύης σε τομείς προτεραιότητας όπως η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνική ένταξη, η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Για πρώτη φορά, η πρόσκληση του 2022 για το

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT): «Πολιτισμός και δημιουργικότητα»

Η σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της 9ης κοινότητας του ΕΙΤ, με τίτλο «Πολιτισμός και δημιουργικότητα», η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2022. Μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσίευσε, το ΕΙΤ καλεί όλους τους εταίρους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στους εν λόγω τομείς, δηλ. επιχειρήσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, δήμους/κοινότητες και περιφέρειες, να παρουσιάσουν τα οράματα και τα σχέδιά τους για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Μαρτίου 2022 και το ΕΙΤ θα φιλοξενήσει μια

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης: H Επιτροπή επενδύει 1,5 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας

H Επιτροπή εγκαινιάζει τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας, με προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τα έργα θα αξιολογούνται ανάλογα με το δυναμικό τους για την αποφυγή των αερίων του θερμοκηπίου, το

Για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη: η Επιτροπή επενδύει 1,5 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας

H Επιτροπή εγκαινιάζει τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας, με προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τα έργα θα αξιολογούνται ανάλογα με το δυναμικό τους για την αποφυγή των αερίων του θερμοκηπίου, το

Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων. Το ακριβές περιεχόμενο των προτεινόμενων μέτρων ενημέρωσης θα εξαρτηθεί από τη συντακτική επιλογή των αιτούντων. Η συντακτική ανεξαρτησία θα διασφαλίζεται με χάρτη ανεξαρτησίας ο οποίος θα

Μετάβαση στο περιεχόμενο